Thống kê từ 00 đến 99 mới nhất

Chọn tỉnh cần xem
Kết quả

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tôLần xuất từ 00-99Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
00
0.74%6 lượt
01
0.74%6 lượt
02
1.23%10 lượt
03
0.99%8 lượt
04
0.49%4 lượt
05
1.11%9 lượt
06
0.62%5 lượt
07
0.86%7 lượt
08
0.74%6 lượt
09
1.73%14 lượt
10
1.23%10 lượt
11
1.11%9 lượt
12
0.86%7 lượt
13
1.60%13 lượt
14
0.62%5 lượt
15
1.48%12 lượt
16
0.99%8 lượt
17
0.86%7 lượt
18
0.99%8 lượt
19
0.74%6 lượt
20
1.60%13 lượt
21
1.11%9 lượt
22
1.23%10 lượt
23
1.23%10 lượt
24
0.86%7 lượt
25
1.11%9 lượt
26
1.23%10 lượt
27
1.48%12 lượt
28
1.36%11 lượt
29
1.11%9 lượt
30
0.74%6 lượt
31
0.49%4 lượt
32
1.48%12 lượt
33
0.86%7 lượt
34
0.37%3 lượt
35
0.99%8 lượt
36
0.49%4 lượt
37
0.62%5 lượt
38
1.11%9 lượt
39
1.11%9 lượt
40
0.99%8 lượt
41
0.86%7 lượt
42
1.73%14 lượt
43
0.37%3 lượt
44
0.86%7 lượt
45
0.49%4 lượt
46
0.49%4 lượt
47
0.86%7 lượt
48
0.62%5 lượt
49
1.48%12 lượt
50
1.48%12 lượt
51
0.37%3 lượt
52
1.48%12 lượt
53
0.49%4 lượt
54
1.11%9 lượt
55
0.86%7 lượt
56
0.99%8 lượt
57
1.48%12 lượt
58
0.62%5 lượt
59
1.48%12 lượt
60
0.99%8 lượt
61
1.73%14 lượt
62
1.11%9 lượt
63
0.99%8 lượt
64
0.49%4 lượt
65
0.99%8 lượt
66
0.74%6 lượt
67
0.86%7 lượt
68
0.49%4 lượt
69
1.48%12 lượt
70
1.11%9 lượt
71
1.48%12 lượt
72
0.74%6 lượt
73
1.11%9 lượt
74
0.99%8 lượt
75
0.62%5 lượt
76
0.25%2 lượt
77
0.37%3 lượt
78
0.86%7 lượt
79
2.10%17 lượt
80
0.74%6 lượt
81
1.11%9 lượt
82
0.62%5 lượt
83
1.85%15 lượt
84
0.74%6 lượt
85
0.62%5 lượt
86
1.23%10 lượt
87
1.11%9 lượt
88
0.37%3 lượt
89
1.48%12 lượt
90
1.48%12 lượt
91
1.11%9 lượt
92
0.74%6 lượt
93
1.11%9 lượt
94
0.74%6 lượt
95
0.99%8 lượt
96
1.36%11 lượt
97
1.11%9 lượt
98
1.11%9 lượt
99
1.36%11 lượt